Revitalizace Větruše


   V roce 1999 byla vytvořena námětná studie s ekonomickou rozvahou, která měla sloužit pro zpracování výchozích podmínek investičního záměru. šlo o získání maxima informací, jež by objasnily současný stav a rovněž řekly, jaké možnosti urbanistického rozvoje daná lokalita poskytuje. nemělo se tedy jednat o jednoznačně určenou a statickou studii, ale právě naopak o flexibilní materiál vyhledávací, který nabídne širší spektrum názorů.

   Na základě závěrů, které přinesla námětná studie, se postupně začaly rozbíhat různé projekty a práce, jež byly součástí celkové rekonstrukce ústecké dominanty. Jednalo se nejen o opravy objektu samotného, cílem byla i kultivace celého okolí tak, aby se Větruše stala atraktivní i pro pěší turisty a rodiny s dětmi.

rvní stavba:

   První stavba jako první fáze širšího projektu zahranuje uvedení objektu do stavu z počátku 20. století s přistavěním zařízení pro jednotlivé sály a ponechání části jižního křídla po dilataci za jižní věžičku.

Dále sečlení na tři ucelené části:
1.UCELENÁ ČÁST
-provedení bouracíh prací statické zajištěí zesílení storpních konstrukcí,výměna poškozených konstrukcí, oprava krovu a střechy
nad historickou budovou a zprovoznění věže včetně zázení a sociálního příslušenství, oprava schodiště a budovoání nového schodiště
do věže a vytvoření zázemí pro samostatný provoz věže, dále provedení inženýrských síťí a dokončení přípojek inženýrských síťí,
-první ucelená část byla dokončena k srpnu roku 2004  s celkovými náklady 21,5 mil.Kč,
- pro první stavbu se městu podařilo získat dotaci Krajského úřadu Ústeckého kraje v hodnotě 1 mil.Kč, a to z Pragramu záchrany archi-
tektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch v Ústeckém kraji. Neboť stavební práce proběhly v termínu do srpna
roku 2004, dotace byla vyplacena.

2.UCELENÁ ČÁST
-dokončení 1.podzemíního podlaží a 1.nadzemního podlaží ( výlentní vestibul ), zaveení venkovního osvětlení, provedení truhlářských
a zámečnických prací ve fasádě a úprava fasády jako celku, dokončení střechy a kompletní venkovní terasy pro účely restaurace
v1.nadzemním podlaží. této fázi realizace bude nutno vyhledat provozovatele restaurace s finanční spoluúčastí na vybavení kuchyně
a interiéru,
-tato fáze stavby právě probíhá a dokončena bude do řlíjna 2005, celkové předpokládané náklady činí 34,5 mil.Kč.

3.UCELENÁ ČÁST
-dokončení prací ( vnitřní omítky ) ve 2. a 3. nadzemním podlaží, zpevnění ploch včetně přístupových komunikací, terénní a sadové úpravy,
-realizace poslední ucelené části, a tudíž celé stavby by měla být dokončena do konce roku 2005 a předpokládané nákady činí,
13,09 mil.Kč.

   První stavba v souhrnu představuje kompletní dokončení tzv. historické součásti objektu. Celkové náklady 1.stavby se odhadují
na 69,09 mil.Kč - z čehož 21,5 mil.Kč již bylo vynaloženo na dokončenou první ucelenou část a nyní jsou čerpány prostředky na
probíhající druhou. Ostatní dále uvedené stavby představují dostavbu tzv.hotelové části.

ruhá stavba:
   V této části revitalizace Větruše je plánována výstavba jižního křídla pro ubytování návštěvníků a stavební úpravy pro rozšíření prostor varny. Kapacita ubytovacích prostor bude dvacet lůžek.

řetí stavba:
   Tato fáze stavby bude navazovat na výstavbu jižního křídla vybudováním hotelové části, tzv.severního křídla. Dojde zde k navýšení počtu lůžek o dalších třicet.

tvrtá stavba:
   Tato stavba je konečnou fází revitalizace. Dojde k uzavření atria výstavbou západního křídla a tím se dokončí realizace hotelové části s konečnou kapacitou 88 lůžek.